Book nu

Steigenberger Hotels & Resorts

Databeskyttelseshenvisninger

Med de efterfølgende informationer vil vi give Dem et overblik over bearbejdelsen af deres personrelaterede data i fobindelse med brugen af vores websider eller vores app, samt ved et ophold i et af vores hoteller og informere Dem omkring deres rettigheder iht. persondataloven.

I.    Informationer ved bearbejdelsen af personrelaterede data
Indledende vil vi henvise på vores vidtrækkende informationer til transparensdannelse iht. artikel 13 og 14 DS-GVO (persondataloven).

1.    Ansvarlig for databearbejdelsen
Den ansvarlige for databearbejdelsen på denne webside, iht. artikel 4 nr. 7 DS-GVO (persondataloven) og udbyder af websiden (tjenesteudbyder) iht. telemarketingloven (TMG) er:

Steigenberger Hotels AG
Lyoner Straße 25
60528 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 66564-01
Fax: +49 69 66564-888
E-mail: info@deutschehospitality.com

Fuldstændige oplysninger iht. § 5 TMG (Impressum)

2.    Den dataansvarliges kontaktdata
De kan kontakte vores dataansvarlige på:

TÜV Informationstechnik GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
E-Mail-adresse: datenschutz@deutschehospitality.com

3.    Formål og retsgrundlag til bearbejdelsen af personrelaterede data
Vi bearbejder dine personrelaterede data i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-databeskyttelses-grundforordningen (DS-GVO) (persondataloven), den nye tyske persondatalov (BDSG-ny) samt alle yderligere bestemmende love til følgende formål, der støtter sig på følgende retsgrundlag:

(a)    Til bearbejdelse og administrering af reserveringsforespørgsler og reserveringer, samt til tilvejebringelse af vores tjenesteydelser iht. indkvarteringkontraktens rammer, inklusive afviklingen af deres hotelophold og betalingsafviklingen (især også til rekonstruktion af deres brug af vores tjenester (telefon, bar, spa, betalingspligtige TV-programmer osv.), til gennemførelsen af check-in og administreringen af adgangen til værelserne) – retsgrundlag hertil er artikel, 6, stk. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO (persondataloven).

(b)    Til opfyldelsen af en retslig forpligtelse, som vi, som et ansvarligt foretagende er underlagt (f.eks. på grund af meldelove, skattelove, bogføringspligt etc.) – Retsgrundlag hertil er artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. c) DS-GVO (persondataloven).


(c)    Tilsendelse af vores e-mail-nyhedsbreve, inklusive administreringen af dit abonnement på nyhedsbrevet – Retsgrundlag hertil er deres samtykke iht. artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. a) DS-GVO (persondataloven).

(d)    Til gennemførelse og administrering af din deltagelse i vores loyalty-program – Retsgrundlag hertil er din samtykke iht. artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. a) DS-GVO (persondataloven).

(e)    Til opretholdelse, garantiydelse og forbedring af vore produkters og tjenesteydelsers kvalitet, især gennem gennemførelsen og analysen af tilfredshedsundersøgelser og gæstekommentarer, gennem bearbejdelsen af deres personrelaterede data i vores centrale gæstedatabank, der muliggør din identificering som tilbagevendende gæst, en bedre bedømmelse af dine forventninger og ønsker, forbedringen af kvaliteten og individualiteten omkring vores kommunikation med dig og muligheden for at tilbyde af skræddersyede tilbud til dig – Retsgrundlag hertil er artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. f) DS-GVO (persondataloven). Vores overvejende berettigede interesser resulterer i den med dig bestående indkvarteringskontrakt, som repræsenterer et bestemmende og passende forhold iht. overvejelsesgrunden 47 til DS-GVO (persondataloven), af den omstændighed, at denne type databearbejdning er branchegængs hos internationale hotelkæder og svarer til de rimelige forventninger hos de fleste af gæsterne. Som del af virksomhedsgruppen, som selskaberne hører til, og driver hotellerne under centralmærket Deutsche Hospitality (sml. dertil også efterfølgende ciffer 4 - Kategorier af modtagere), har vores foretagende tilmed, iht. overvejelsesgrund 48 i DS-GVO (persondataloven) en berettiget interesse i at videresende gæsternes personrelaterede data internt i virksomhedsgruppen til interne administrationsformål.

(f)    Om direkte reklame for vores tilbud og tjenesteydelser – Retsgrundlag herfor er art. 6, stk. 1, S. 1 lit. f) DS-GVO. Mere om direkte reklame finder du under del II, nr. 2 i disse databeskyttelseshenvisninger.

(g)    Til bevarelse af ejendomsretten, til forhindring og opklaring af lovovertrædelser (især også gennem vidoeovervågning), til anmeldelse og afværgelse af retslige krav og til interessevaretagelse ved retsstridigheder, til garantiydelse af IT-sikkerheden og IT-driften, til identificering af bonitetsrisici - Retsgrundlag hertil er artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. f) DS-GVO (persondataloven). Vores overvejende berettigede interesser beror på vores forpligtelse til at garantere et sikkert ophold for vores gæster i hotellet samt vores interesse i gennemføringen af vores materielle og immaterielle krav og varetagelsen af vores rettigheder, samt afværgelsen af uberettigede krav. Endvidere repræsenterer bearbejdelsen af personrelaterede data i absolut nødvendigt omfang, iht. overvejelsesgrund 47 i DS-GVO (persondataloven), til forhindringen af bedrageri, ligeledes en berettiget interesse fra vores foretagendes side af.

Mindreårige
Mindreårige må ikke overdrage personrelaterede data til os uden tilladelse fra deres forældre eller juridiske værge. Indenfor rammerne af vores internetpræsens bearbejder vi ikke ingen personrelaterede data fra mindreårige, så vidt vi er bevidste om det.

4.    Kategorier af modtagere af de personrelaterede data
Såfremt og såvist de forestående under punkt 3 nævnte formål er påkrævet, lægger vi deres personrelaterede data åbent frem overfor følgende modtagere, henholdsvis kategorier af modtagere, iht. Artikel 4, nr. 9 DS-GVO (persondataloven):

Indenfor vores foretagende får kun de steder indblik eller adgang til deres data (i nødvendigt omfang), som skal bruge disse til opfyldelse af vores kontrakt- og lovmæssige forpligtelser.

I det omfang, i hvilket dine personrelaterede data i vores centrale gæstedatabank bearbejdes, lægges dataene også i de andre foretagender, som driver et eller flere hoteller, som hører til de til Deutsche Hopitality hørende mærker (Steigenberger Hotel & Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger) åbent frem. Den enkelte ejer hos det enkelte af disse hoteller kan ses i listen over personer, som driver hoteller. I denne liste, som opdateres regelmæssigt, er de hoteller, som bruger vores gæstedatabank, særligt markeret.
 
Ved gennemførelsen af direkte markedsføring, lægges dine personrelaterede data kun åbent frem for de medarbejdere i vores virksomhed, som har indblik i vores centrale gæstedatabase.
 
Også af de os indsatte tjenesteudbydere (f.eks. inden for rammen af en ordrebearbejdelse iht. artikel 28 DS-GVO) (persondataloven) og den person, som hjælper med til at opfyldningen af ordren, kan få adgang til disse personrelaterede data. Dette er virksomheder i kategorierne kreditøkokonomiske ydelser og betalingsafvikling, IT-tjenesteydelser, rengøringsydelser, logistik, tjenesteydelser indenfor trykning, telekommunikation, inkasso, rådgivning og konsulentarbejde samt salg og marketing. De enkelte tjenesteudbydere kan ses i listen over tjenesteudbydere/sagsbearbejdere til ordre, og som opdatres regelmæssigt.

Fortsat kan en videregivelse af data til offentlige myndigheder og institutioner ske ved forelæggelse af en lovmæssig forpligtelse (f.eks. skattevæsenet, myndigheder til strafforfølgelse).

Yderligere datamodtagere kan være de steder, som du har givet os din samtykke til dataformidling til.

5.    Overførsel af personrelaterede data til et tredjeland
En formidling af personrelaterede data til steder i lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) finder sted, såvidt

(a)    det er nødvendigt til gennemførelse af dine reserveringer og afviklingen af dit hotelophold,
(b)    det lovmæssigt er foreskrevet eller
(c)    du har givet os din samtykke.

Som det særskilt i listen af tjenesteudbydere/ordrebearbejdere kan ses, så bruger vores virksomhed til bestemte opgaver tjenesteudbydere, som har deres virksomheds hovedsæde i et tredjeland eller hører til en international koncern med selskaber i tredjelande eller fra deres side af arbejder sammen med tjenesteudbydere med hovedsæde i et tredjeland. En formidling af personrelaterede data til sådanne tjenesteudbydere er tilladt, når den Europæiske Kommission har besluttet, at der består et passende beskyttelsesniveau i det pågældende tredjeland (iht. artikel 45 DS-GVO) (persondataloven). Har kommissionen ikke truffet sådan en afgørelse, så må vores virksomhed eller tjenesteudbyderen kun formidle personrelaterede data til et tredjeland eller en international organisation, såfremt der består egnede garantier og rettigheder, som kan gennemtvinges og der står virksomme retsmidler til rådighed (artikel 46, stk. 1 DS-GVO) (persondataloven).
Ud over de førnævnte tilfælde, så formidler vores foretagende ikke nogen personrelaterede data til steder i tredjelande eller til internationale organisationer.

6.    Opbevaringsvarigheden af personrelaterede data og kriterier til fastlæggelse af denne varighed
Vi bearbejder og gemmer deres personrelaterede data, så længe det er nødvendigt til at opfylde vores kontrakt- og lovmæssige forpligtelser. Er dataene til opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ikke nødvendige længere, slettes de løbende, med mindre deres fortsatte tidsbegrænsede bearbejdelse er nødvendig på grund af handels- og skattemæssige opbevaringsfrister (bl.a. købeloven (HGB), afgiftsforordningen (AO). De bestemte frister til opbevaring ellerdokumentation er fra to til ti år.

7.    Dine rettigheder som berørt person
Enhver berørt person, hvis personrelaterede data bearbejdes, har iht. artikel 15 DS-GVO (persondataloven) retten til, fra den ansvarliges side af, at få oplysning vedrørende de pågældende personrelaterede data, iht. artikel 16 DS-GVO (persondataloven), retten til rettelse af data, iht. artikel 17 DS-GVO (persondataloven), retten til sletning, iht. artikel 18 DS-GVO (persondataloven), retten til begrænsning af bearbejdelsen, iht. artikel 21 DS-GVO (persondataloven), retten til indsigelse mod bearbejdelsen samt, iht. artikel 20 DS-GVO (persondataloven), retten til overdragelse af data. Ved retten til oplysning og ved retten til sletning gælder tilmed begrænsningerne iht. §§ 34 og 35 BDSG-ny (den nye tyske databeskyttelseslov).

Yderligere informationer til din ret til indsigelse mod bearbejdelsen iht. artikel 21 DS-GVO (persondataloven).

Såfremt bearbejdelsen af dine personrelaterede data beror på et samtykke som du har givet os, har du retten til attil enhver tid at tilbagekalde din samtykke indtil bearbejdelsen er gennemført, uden at retmæssigheden, på grund af samtykket, berøres.

Endvidere består der en klageret hos den ansvarlige databeskyttelses-tilsynsmyndighed, iht. artikel 77 DS-GVO (persondataloven) i forbindelse med § 19 BDSG-ny (den nye tyske persondatabeskyttelseslov).

8.    Pligt til at stille data til rådighed
Indenfor rammerne af vores kontraktforhold, så skal du stille de personrelaterede data til rådighed, som er nødvendige til at kunne indgå og gennemføre indkvarteringskontrakten eller som vi lovmæssigt er forpligtet til at indhente. Uden disse data vil vi som regel ikke være i stand til at indgå eller gennemføre kontrakten med dig e. Vi er især, iht. § 30 stk. 2 meldeloven, forpligtet til at indsamle bestemte oplysninger omkring din person som vi gør vha. af en registreringsblanket. Skulle du ikke stille os de nødvendige informationer til rådighed, vil vi i givet fald overhovedet ikke, eller kun delvist, kunne gennemføre de ønskede ydelser.

9.      Automatiseret beslutningstagningog profilering
Ved indgåelsen og gennemførelsen af vores kontraktforhold vil du ikke være genstand for beslutninger, iht. artikel 22 DS-GVO (persondataloven), som udelukkende beror på en automatiseret bearbejdelse – inklusive profilering, og som har en retslig virkning for din person eller på lignende vis påvirker dig i betragtelig grad.

10.    Supplerende oplysninger til indsigelsesret, iht. artikel 21 DS-GVO (persondataloven).
Du har ret til, af årsager som opstår på grund af din egen særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod bearbejdelsen af dine personrelaterede data, på grundlag af artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. e) DS-GVO (databearbejdning i den offentlige interesse) eller artikel 6 stk. 1, s. 1 lit. f) DS-GVO (databearbejdning på grundlag af en interesseafvejning); dette gælder også profilering, der understøttes af denne bestemmelse , iht. artikel 4, stk. 4 DS-GVO (persondataloven).

Gør du indsigelse, bearbejdes dine personrelaterede data ikke yderligere, med mindre vi kan fremlægge tvingende beskyttelsesværdige grunde til bearbejdelsen, og som står over dine egne interesser, rettigheder og friheder, eller hvis bearbejdelsen sker i forbindelse med fremsættelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav.

Bearbejdes dine personrelaterede data af os til ve direkte marketing som formål, har du ret til, til enhver tid at gøre indsigelse mod bearbejdelsen af disse personrelaterde data som tjener denne slags reklame rettet til din person; dette gælder også for profileringen, så vidt den er forbundet med direkte marketing.

Indsigelsen er formfri og bør sendes til vores databeskyttelsesansvarlige, på kontaktoplysningerne i punkt 2.

11.    Video surveillance
If we perform video surveillance of the hotel visited by you, the following applies to the processing of personal data relating thereto:

 

(a)    Purposes of data processing: Ensuring compliance with house rules, preventing criminal acts (e.g. damage to property or theft), ensuring criminal prosecution

(b)    Legal basis for data processing: First sentence of Article 6(1)(f)) GDPR, section 4 (1) sentence 1 nos. 2 and 3 German Federal Data Protection Act (BDSG) (new version)

The overriding legitimate interests of our Company follow from our obligation to ensure that our guests have a safe stay in the hotel as well as from our interest in enforcing our tangible and intangible claims and safeguarding our rights as well as defending against unjustified claims.

(c)    Categories of personal data recipients:
Potential recipients of the data are the criminal prosecution authorities as well as persons or entities which we entrust with safeguarding our rights (such as lawyers).
We do not intend to transmit the data to a third country or an international organisation.

(d)    Period of storage of personal data: Where the surveillance footage is recorded, the recordings concerned will be deleted after 72 hours at the latest; after expiry of this storage period, only such data will be stored which are necessary for clarifying specific incidents or enforcing claims based on a specific event (e.g. a criminal offence). Such data will likewise be deleted after the purpose for the continued storage no longer exists.

 


II.    Supplerende informationer til databearbejdning på denne hjemmeside og i Steigenberger Hotel- og Resorts-appen

1.    Brugerkonto/Account
Du kan registrere dig på vores hjemmeside og i Steigenberger Hotels- og Resortsappen (SHR App) med din e-mail-adresse og et password til en brugerkonto (account). Denne registrering kan foretages via menupunktet "Registrering" i headeren eller ved at du under din booking og indtastning af dine personlige data, tilføjer et password.

Ved succesfuld registrering oprettes der automatisk en brugerkonto (account) til dig, og som er gyldig til hjemmesiderne af alle hotelmærker, der hører til Deutschen Hospitality; for tiden er det(i) Steigenberger hoteller og resorts (www.steigenberger.com; ejer: Steigenberger Hotels AG, Lyoner Straße 25, 60528 Frankfurt am Main), (ii) IntercityHotel (www.intercityhotel.com; ejer: IntercityHotel GmbH, ebenda) og (iii) Jaz (www.jaz-hotel.com; ejer: Jaz Hotel GmbH, ebenda), Derudover gælder den også til SHR-appen. Når du erklærer dig indforstået med registreringen af brugerkontoen, giver du også samtykke til videregivelse afdine data til de enkelte ejere af de fornævnte hjemmesider og SHR-appen.

I brugerkontoen kan du se og bearbejde alle bookinger (f.eks. annullere eller ændre), som du har foretaget under angivelse af dine brugerdata, via en af de fornævnte hjemmesider eller i SHR-appen, lige siden din registrering. Du kan altid slette deres brugerkonto.

Retsgrundlaget til behandlingen af dine personrelaterede data i forbindelse med oprettelsen og brugen af din brugerkonto, er din samtykke iht. artikel 6, stik. 1 s. 1 lit. a) DS-GVO (persondataloven).

2.    E-mail-nyhedsbrev og direkte markedsføring

E-mail-nyhedsbrevet
Med e-mail-nyhedsbrevet informerer vi dig regelmæssigt om tilbud og ydelser i de hoteller, som er del af Deutsche Hospitaly (se liste over hotelejerne), iht. dineoplyste præferencer, samt om tilbud fra vores partnerselskaber, som f.eks. Deutsche Bahn AG (til bookingen af togbilletter), Sixt (til reserveringen af udlejningsbiler og chauffør-tjenester) og lignende udbydere af rejse-relaterede tjenester.

Hvis du ønsker at modtage e-mail-nyhedsbrevet, har vi brug for en gyldig e-mail-adresse af dig. Ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte double-opt-i-metode. Det betyder, at vi sender dig en e-mail til den angivne e-mail-adresse,, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis duikke bekræfter din tilmelding indenfor 2 uger, spærres dine oplysninger og slettes automatisk efter en måned. Derudover gemmer vi henholdsvis dine anvendte IP-adresser og tidspunkter for tilmeldingen og bekræftelsen. Formålet med denne fremgangmåde er, at kunne dokumentere din tilmelding og i givet fald at kunne opklare et muligt misbrug af dine personlige data.

Som abonnent på e-mail-nyhedsbrevet kan du til enhver tid tilbagekalde din samtykke i at modtage e-mail-nyhedsbrevet. Du kan tilbagekalde din samtykke via det pågældende link i ethvert e-mail-nyhedsbrev eller ved at sende e-mail med emnet "Afmeld" til update@news.steigenberger.com.

 

Direkte markedsføring
Vi forbeholder os ret til at fremsende tilbud til vores gæster vedrørende vores ydelsesspektrum i form af direkte reklame per e-mail. Vores berettigede interesse til gennemførelse af direkte markedsføring ligger i at kunne tilbyde vores gæster målgruppeorienterede individuelle tilbud, som oprettes på grundlag af en forudgående reservation (transaktion), eller af en bestående kunderelation.

Dine personrelaterede data, som du oplyser os ved en reservation, kan vi bearbejde inden for 12 måneder efter en forudgående transaktion til forsendelse af direkte reklame. Hvis du inden for dette tidsrum ikke foretager nogen fornyet reservation, eller nogen anden transaktion, så bearbejdes de personrelaterede data ikke mere med henblik på direkte markedsføring, og slettes tilsvarende, såfremt du ikke har abonneret på et nyhedsbrev eller dine personrelaterede data fortsat skal gemmes på grund af andre bestemmelser.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod anvendelsen af din e-mail-adresse med henblik på forsendelse af direkte reklame, uden at der dermed opstår andre end forsendelsesomkostningerne iht. basistarifferne. Yderligere informationer om udøvelsen af din indsigelsesret imod anvendelsen af din e-mail-adresse til direkte markedsføring, fås under del I, nr. 10 i disse databeskyttelseshenvisninger.2.    Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Her drejer det sig om små filer, som din browser automatisk opretter og som gemmes på din enhed (laptop, tablet, smartphone e.l.), når du besøger vores side. Cookies skader ikke din enhed, de indeholder ingen virusser, trojanere eller anden skadelig software. I cookien lagres informationer, som henholdsvis oprettes i forbindelse med den specifik benyttede enhed. Dette betyder dog ikke, at vi derigennem får direkte viden omkring din identitet.

Brugen af cookies bidrager på den ene side til at gøre det nemmere for dig at benytte vores tilbud; på den anden side benytter vi cookies, for at kunne gennemføre en statistisk aflæsning af, hvordanvores hjemmeside bruges, med formålet at optimere vores tilbud.

Vi benytter følgende typer af cookies:

•    Nødvendige cookies: Disse cookies bidrager væsentligt til at forbedre din navigations- og bookingoplevelse på vores hjemmeside. Grundlæggende funktioner og anvendelser, som for eksempel indkøbskurve eller elektroniske betalingsprocesser, optimeres og gøres mere brugervenlige. Disse cookies indsamler ingen informationer omkring dig, som kunne bruges til markedsføringskampagner eller statistiske analyser.
•    Performance cookies: Vha. performance cookies indsamles der anonyme statistiske data omkring, hvordan hjemmesider benyttes og hvor der optræder fejl. De suppleres af anonymiserede generelle data, som for eksempeldemografiske informationer om den besøgende eller rækkeviddeinformationer. Disse cookies bidrager væsentligt til, at holde hjemmesiderne så performanceorienterede som muligt og muliggør identifikationen af fejl og svage punkter.
•    Advertising-Cookies: Ved hjælp af disse cookies betjenes der annoncer med interesserelevant indhold. De anvendes normalt af markedsføringsnetværk med accept fra ejeren, og genkender besøgende på forskellige internetsider fra de deltagende organisationer. Disse cookies benyttes også til tjenesteydelser fra tredjeparter og stiller data til rådighed. Vi anvender målrettede eller advertising-cookies til brug på f.eks. Facebook, for at kunne måle effektiviteten af vores online- og offline-reklame.
•    Re-targeting-Cookies: Vores hjemmesider anvender herved såkaldte re-targeting-teknologier, som gennemføres af tjenesterne Criteo SA samt IGNITION ONE. Vi anvender disse teknologier, for at kunne sammensætte et mere interessant internettilbud til dig. Denne teknik gør det muligt, at internetbrugere, som allerede har vist interesse for vores shop og vores produkter, får vist vores reklame på vores partneres hjemmsider. Vi er overbeviste om, at visningen af en personaliseret, interessebetonet reklame, generelt er mere interessant for internetbrugeren end reklame uden personlig forbindelse. Visningen af disse reklamer på vores partneres sider sker på baggrund af en cookie-teknologi og en analyse af den forudgående brugsadfærd. Denne form for reklame udføres fuldstændigt pseudonymt. Der vil ikke være nogen sammenføring mellem brugsprofiler og deres personrelaterede data. Ved brugen af vores hjemmeside accepterer du, at der anvendes såkaldte cookies, og at der dermed indsamles, gemmes og anvendes brugerdata om dig. Desuden bliver dine data gemt efter at du har forladt vores hjemmeside, så de f.eks. kan hentes igen ved dit næste besøg på hjemmesiderne.

Ydermere anvender vi den såkaldte Audience Console Technology fra vores tjenesteudbyder IGNITION ONE. Med hjælp af denne teknologi tilordnes hver besøgende på vores hjemmeside en værdi, som igen tilordner den besøgende en gruppe. Gennem tilordningen af besøgende i grupper, kan vi målrettet afspille reklame på vores partnersider, og derigennem optimere reklametilbuddet til dig. De, til dette formål, bearbejdede data, begrænser sig til brugerregistreringen, samt dertilhørende transaktionsdata, som muliggør en iagttagelse af et besøg og af besøgets IP-adresse i anonymiseret form. 

 

Der oprettes ikke nogen brugerprofiler med dine personrelaterede data gennem vores re-targeting-forholdsregler.

 

Gennem brugen af vores side, giver du dit samtykke til, at cookies indsættes gennem vores tjeneste og at brugsdata dermed kan indsamles, lagres og bruges af dig.

 

Når du ønsker at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med bearbejdningen af dine brugsdata for fremtiden, kan du foretage dette på vores tjenesteudbyders sider: http://www.criteo.com/de/privacy/ samt https://www.ignitionone.com/cookie-opt-out/De gennem cookies bearbejdede filer er nødvendige til de nævnte formål, til varetagelse af vores berettigede interesser, samt tredjemand iht. artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. f DSGVO (persondataloven).

Du kan indstille din browser sådan, at en lagring af cookies kun sker, såfremt du giver din samtykke dertil. De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan dog konfigurere deres browser sådan, at der ikke gemmes cookies på din computer eller der altid dukker en henvisning op, inden der oprettes en ny cookie. Den fuldstændige deaktivering af cookies kan dog føre til, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside. Hvis du kun vil have Steigenberger-cookies, men ikke ønsker at acceptere cookies fra partnere, så skal du bare vælge "Blokér cookies fra tredjeudbydere" i din browser. I menubjælken i din internetbrowser vises der via hjælpe-funktionen, hvordan du kan afvise nye cookies, og hvordan du deaktiverer dem, du allerede har modtaget. Vi anbefaler dig, i tilfælde af fælles brugte computere, der accepterer cookier og såkaldte flash-cookies, altid at afmelde dig fuldstændigt efter dit besøg.

3    Analyse-Tools
De i det efterfølgende anførte og af os benyttede tracking-forholdsregler, gennemføres på grundlag af artikel 6, stk.1 s.1 lit.f DS-GVO (persondataloven). Med de benyttede tracking-forholdsregler vil vi kunne optimere vores hjemmeside, så dens design og udforming svarer til de besøgendes behov. Desuden benytter vi tracking-forholdsreglerne, for at følge med i og analysere brugen af vores hjemmeside med det formål at optimere vores tilbud der rettes til dig. Disse interesser skal anses som at være berettiget i den førnævnte forskrifts forstand. De enkelte databearbejdningsformål og datakategorier, kan læses i afsnittene oml de pågældende tracking-tools.

Webtracking
Denne hjemmeside anvender desuden Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. med sæde i Mountain View, USA ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "Cookies", dette er teskstfiler, som gemmes på din computer og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Informationerne om din brug af denne hjemmside, og som indsamles via cookien, overføres som regel til en server hos Google i USA, og gemmes dér.

Da IP-anonymiseringen (eller IP-masking), som er stillet til rådighed af Google, er aktiveret (gennem udvidelsen af Google Analytics med koden "gat._anonymizeIp();"), forkorter og dermed anonymiserer Google dog forinden din IP-adresse (gælder inden for EU eller for andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ). Kun undtagelsesvist overføres den fuldstændige IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes dér.

På vegne af ejeren af denne hjemmeside, vil Google benytte de via Google Analytics indsamlede informationer til at analysere din brug af hjemmesiden, for at kunne udfærdige rapporter om hjemmesideaktiviteterne, samt for at kunne tilbyde flere tjenesteydelser til hjemmesideejeren vedr. hjemmeside- og internetbrug. Den IP-adresse, som overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med anden data fra Google.

Du kan forhindre lagringen af cookies fra Google Analytics ved at ændre på indstillingerne af din browser ; vi gør dig dog i denne forbindelse opmærksom på, at du i givet fald ikke vil kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre, at cookien indsamler data omkring din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) og sender dem videre til Google, idet du downloader og installerer browser-pluginet, som du kan finde underfølgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Endvidere kan du forhindre, at Google Analytics registrerer din brug af hjemmesiden, idet du opsætter en såkaldt opt-ut-cookie, som forhindrer den fremtidige indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside. Opt-out-cookien placeres, når du klikker på følgende link: For at fuldføre din indsigelse, skal du klikke her.

Ejeren af denne hjemmeside bruger desuden Google Analytics til at analysere data fra AdWords og double-click-cookien til statistiske formål. Skulle du ikke ønske dette, kan du deaktivere dette via display-manageren (http://www.google.com/settings/ads?hl=de).

Yderligere informationer til brugerbetingelserne og databeskyttelsen hos Google Analytics kan du finde på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/

4.    Integration af tjenester og indhold fra tredjeudbydere (f.eks. YouTube og Google Maps)
Vores internetoptræden omfatter indhold af tredjeparter, hvor videoer fra f.eks. YouTube og kortmateriale fra Google Maps (efterfølgende benævnt: "Tredje-udbyder") er integreret. For at kunne brugesådant indhold, er overførslen af brugerens IP-adresse til den pågældende tredjeudbyder teknisk nødvendig. Uden IP-adressen kan tredjeudbyderen ikke sende det indhold, der er integreret på hjemmesiden videre til den enkelte brugers browser. Vi har ingen indflydelse på, om en tredjeudbyder gemmer IP-adressen til f.eks. statistiske formål eller bruger den på anden måde.

5    Social Media Plug-ins
Plug-in-udbyderen gemmer de om dig indhentede data, som brugerprofiler og bruger disse til    reklameformål, markedsundersøgelse og/eller behovstilpasset design af sin hjemmeside. En sådan analyse sker især (også for ikke indloggede brugere) til præsentation af behovstilpasset reklame og for at kunne informere andre brugere i det sociale netværk om dine aktiviterer på vores hjemmeside. Du harindsigelsesret mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvorved du, for at udøve denne indsigelsesret, skal henvende dig til den enkelte plug-in-udbyder. Via plug-ins kan vi tilbyde dig muligheden, for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og udforme det på en mere interessant måde for dig. Retsgrundlaget for brugen af plug-ins er artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. f DS-GVO (persondataloven).

Videregivelsen af data sker uafhængigt af, om du har en konto hos plug-in-udbyderen og er logget ind der. Når du er logget ind hos plug-in-udbyderen, tilordnes dine data, der er indsamlet hos os,direkte til dine data hos din plug-in-udbyder. Når du betjener den aktivéringsknappen og f.eks. linker siden, gemmer plug-in-udbyderen også denne information på din brugerkonto og deler dem med dinekontakter offentligt. Vi anbefaler derfor, at du loggerdig regelmæssigt ud, efter at du har brugt et socialt netværk; dog især inden aktivering af knappen, da du på denne måde kan undgå en tilordning til din profil hos plug-in-udbyderen.

Facebook
Hjemmesiden anvender social-plugins (efterfølgende benævnt som: "Plugins") fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, (efterfølgende benævnt som: "Facebook"). Disse plugins kan genkendes på et af Facebook-logoerne (det hvide "f"-symbol på blå baggrund eller et "tommelfinger op"-tegn) eller med udtrykket "facebook-social-plugin". Listen og udseendet af Facebook-Social-pluginnene kan ses her https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis en bruger går ind på en af denne hjemmesides sider, som indeholder sådan et plugin, opretter browseren en direkte forbindelse med serverne hos Facebook. Indholdet af dette plugin overfører Facebook direkte til brugerens browser, og herfra integreres det i hjemmesiden. Udbyderen har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som Facebook indhenter ved hjælp af disse plugins. Efter udbyderens nyeste viden har Facebook følgende praksis:

Ved at inddrage disse plugins modtager Facebook informationen, at en bruger er på den pågældende side på udbyderens hjemmeside. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook henføre besøget til brugerens Facebook-konto. Når brugeren interagerer med pluginnene, f.eks betjener den såkalte synes-om-knap eller afgiver en kommentar, formidles den pågældende information fra brugerens browser direkte til Facebook og gemmes dér. Skulle en bruger ikke være på Facebook, kan det alligevel ske, at Facebook registrerer og gemmer IP-adressen. Ifølge Facebook bliver der i Tyskland kun gemt en anonymiseret IP-adresse.

Formålet og omfanget af dataindsamlingen, samtden videre bearbejdelse og brug af dataene af Facebook, samt de pågældede rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af brugernes privatsfære kan læses hos databeskyttelseshenvisningerne hos Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis en bruger er medlem af Facebook, men ikke ønsker at Facebook indsamler data om ham via udbyderens hjemmeside, og forbinder dem til brugerens gemte medlemsdata hos Facebook, skal brugeren logge sig ud af Facebook forud besøget på hjemmesiden.

Det er ligeledes muligt at blokere Facebook-social-plugins med add-ons til brugerens browser, f.eks. vha. "Facebook-blockeren".

Instagram
På hjemmesiden anvendes plugins fra Instagram, som drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Disse plugins er kendetegnet ved et Instagram-logo for eksempel i form af et "Instagram-kamera".

Hvis du åbner en side på denne hjemmeside, som indeholder et sådan et plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til serverne hos Instagram. Indholdet af dette plugin overfører Instagram direkte til brugerens browser, og integrerer det på siden. Gennem denne integrering modtager Instagram information om, at din browser har aktiveret den pågældende side på vores hjemmeside, også hvis du ikke er i besiddelse af nogen Instagram-profil eller ikke lige er logget på Instagram. Denne information (herunder din IP-adresse) sendes direkte fra din browser til en server hos Instagram i USA, og gemmes dér.

Hvis du er logget på Instagram, kan Instagram umiddelbart henføre besøg på vores hjemmeside til din konto. Hvis brugeren interagerer med enkelte plugins, ved f.eks. at trykke på "Instagram"-knappen, bliver disse informationer ligeledes sendt direkte til en server hos Instagram, og gemt dér. Informationen bliver desuden offentliggjort på din Instagram-konto, og vises til dine kontakter.

Formålet og omfanget af dataindsamlingen og den videre forarbejdning og brug af dataene af Instagram, ligesom de hermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af brugerens privatsfære, kan findes i databeskyttelseshenvisningerne fra Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Hvis du ikke ønsker, at Instagram umiddelbart henfører de data, som er blevet indsamlet via vores internetside, til din Instagram-konto, skal du logge dig af Instagram umiddelbart før dit besøg på vores hjemmeside. Du kan også komplet forhindre driften af Instagram plugins vha. add-ons til din browser, f.eks.. med skript-blokkeren „NoScript“ (http://noscript.net/).


Stand og opdatering af databeskyttelseshenvisningerne

Disse databeskyttelseshenvisninger gælder fra d. 07.01.2019.

Vi vil opdatere disse databeskyttelseshenvisninger i forbindelse med relevante ændringer på vores hjemmeside, bearbejdelsen af personrelaterede data eller ved ændringer af lovmæssige bestemmelser fra tid til anden. Den redigerede udgave gælder fra udgivelsesdatoens ikrafttrædelse. Ved væsentlige ændringer i disse databeskyttelseshensvisninger, vil vi rettidigt, inden ændringernes ikrafttrædelse, informere dig vha. en henvisning på vores hjemmeside. Vi vil i givet fald også informere vores gæster via e-mail eller på anden vis om ændringerne.