Book her

Steigenberger Hotels & Resorts

Databeskyttelseshenvisninger

Med de efterfølgende informationer vil vi give Dem et overblik over bearbejdelsen af deres personrelaterede data i fobindelse med brugen af vores websider eller vores app, samt ved et ophold i et af vores hoteller og informere Dem omkring deres rettigheder iht. persondataloven.

I.    Informationer ved bearbejdelsen af personrelaterede data
Indledende vil vi henvise på vores vidtrækkende informationer til transparensdannelse iht. artikel 13 og 14 DS-GVO (persondataloven).

1.    Ansvarlig for databearbejdelsen
Den ansvarlige for databearbejdelsen på denne webside, iht. artikel 4 nr. 7 DS-GVO (persondataloven) og udbyder af websiden (tjenesteudbyder) iht. telemarketingloven (TMG) er:

Steigenberger Hotels AG
Lyoner Straße 25
60528 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 66564-01
Fax: +49 69 66564-888
E-mail: info@deutschehospitality.com

Fuldstændige oplysninger iht. § 5 TMG (Impressum)

2.    Den dataansvarliges kontaktdata
De kan kontakte vores dataansvarlige på:

TÜV Informationstechnik GmbH
Am TÜV 1
D-45307 Essen
E-Mail-adresse: datenschutz@deutschehospitality.com


3.    Formål og retsgrundlag til bearbejdelsen af personrelaterede data
Vi bearbejder dine personrelaterede data i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-databeskyttelses-grundforordningen (DS-GVO) (persondataloven), den nye tyske persondatalov (BDSG-ny) samt alle yderligere bestemmende love til følgende formål, der støtter sig på følgende retsgrundlag:

(a)    Til bearbejdelse og administrering af reserveringsforespørgsler og reserveringer, samt til tilvejebringelse af vores tjenesteydelser iht. indkvarteringkontraktens rammer, inklusive afviklingen af deres hotelophold og betalingsafviklingen (især også til rekonstruktion af deres brug af vores tjenester (telefon, bar, spa, betalingspligtige TV-programmer osv.), til gennemførelsen af check-in og administreringen af adgangen til værelserne) – retsgrundlag hertil er artikel, 6, stk. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO (persondataloven).

(b)    Til opfyldelsen af en retslig forpligtelse, som vi, som et ansvarligt foretagende er underlagt (f.eks. på grund af meldelove, skattelove, bogføringspligt etc.) – Retsgrundlag hertil er artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. c) DS-GVO (persondataloven).


(c)    Tilsendelse af vores e-mail-nyhedsbreve, inklusive administreringen af dit abonnement på nyhedsbrevet – Retsgrundlag hertil er deres samtykke iht. artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. a) DS-GVO (persondataloven).

(d)    Til gennemførelse og administrering af din deltagelse i vores loyalty-program – Retsgrundlag hertil er din samtykke iht. artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. a) DS-GVO (persondataloven).

(e)    Til opretholdelse, garantiydelse og forbedring af vore produkters og tjenesteydelsers kvalitet, især gennem gennemførelsen og analysen af tilfredshedsundersøgelser og gæstekommentarer, gennem bearbejdelsen af deres personrelaterede data i vores centrale gæstedatabank, der muliggør din identificering som tilbagevendende gæst, en bedre bedømmelse af dine forventninger og ønsker, forbedringen af kvaliteten og individualiteten omkring vores kommunikation med dig og muligheden for at tilbyde af skræddersyede tilbud til dig – Retsgrundlag hertil er artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. f) DS-GVO (persondataloven). Vores overvejende berettigede interesser resulterer i den med dig bestående indkvarteringskontrakt, som repræsenterer et bestemmende og passende forhold iht. overvejelsesgrunden 47 til DS-GVO (persondataloven), af den omstændighed, at denne type databearbejdning er branchegængs hos internationale hotelkæder og svarer til de rimelige forventninger hos de fleste af gæsterne. Som del af virksomhedsgruppen, som selskaberne hører til, og driver hotellerne under centralmærket Deutsche Hospitality (sml. dertil også efterfølgende ciffer 4 - Kategorier af modtagere), har vores foretagende tilmed, iht. overvejelsesgrund 48 i DS-GVO (persondataloven) en berettiget interesse i at videresende gæsternes personrelaterede data internt i virksomhedsgruppen til interne administrationsformål.

(f)    Om direkte reklame for vores tilbud og tjenesteydelser – Retsgrundlag herfor er art. 6, stk. 1, S. 1 lit. f) DS-GVO. Mere om direkte reklame finder du under del II, nr. 2 i disse databeskyttelseshenvisninger.

(g)    Til bevarelse af ejendomsretten, til forhindring og opklaring af lovovertrædelser (især også gennem vidoeovervågning), til anmeldelse og afværgelse af retslige krav og til interessevaretagelse ved retsstridigheder, til garantiydelse af IT-sikkerheden og IT-driften, til identificering af bonitetsrisici - Retsgrundlag hertil er artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. f) DS-GVO (persondataloven). Vores overvejende berettigede interesser beror på vores forpligtelse til at garantere et sikkert ophold for vores gæster i hotellet samt vores interesse i gennemføringen af vores materielle og immaterielle krav og varetagelsen af vores rettigheder, samt afværgelsen af uberettigede krav. Endvidere repræsenterer bearbejdelsen af personrelaterede data i absolut nødvendigt omfang, iht. overvejelsesgrund 47 i DS-GVO (persondataloven), til forhindringen af bedrageri, ligeledes en berettiget interesse fra vores foretagendes side af.

Mindreårige
Mindreårige må ikke overdrage personrelaterede data til os uden tilladelse fra deres forældre eller juridiske værge. Indenfor rammerne af vores internetpræsens bearbejder vi ikke ingen personrelaterede data fra mindreårige, så vidt vi er bevidste om det.

4.    Kategorier af modtagere af de personrelaterede data
Såfremt og såvist de forestående under punkt 3 nævnte formål er påkrævet, lægger vi deres personrelaterede data åbent frem overfor følgende modtagere, henholdsvis kategorier af modtagere, iht. Artikel 4, nr. 9 DS-GVO (persondataloven):

Indenfor vores foretagende får kun de steder indblik eller adgang til deres data (i nødvendigt omfang), som skal bruge disse til opfyldelse af vores kontrakt- og lovmæssige forpligtelser.

I det omfang, i hvilket dine personrelaterede data i vores centrale gæstedatabank bearbejdes, lægges dataene også i de andre foretagender, som driver et eller flere hoteller, som hører til de til Deutsche Hopitality hørende mærker (Steigenberger Hotel & Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger) åbent frem. Den enkelte ejer hos det enkelte af disse hoteller kan ses i listen over personer, som driver hoteller. I denne liste, som opdateres regelmæssigt, er de hoteller, som bruger vores gæstedatabank, særligt markeret.

Ved gennemførelsen af direkte markedsføring, lægges dine personrelaterede data kun åbent frem for de medarbejdere i vores virksomhed, som har indblik i vores centrale gæstedatabase.

Også af de os indsatte tjenesteudbydere (f.eks. inden for rammen af en ordrebearbejdelse iht. artikel 28 DS-GVO) (persondataloven) og den person, som hjælper med til at opfyldningen af ordren, kan få adgang til disse personrelaterede data. Dette er virksomheder i kategorierne kreditøkokonomiske ydelser og betalingsafvikling, IT-tjenesteydelser, rengøringsydelser, logistik, tjenesteydelser indenfor trykning, telekommunikation, inkasso, rådgivning og konsulentarbejde samt salg og marketing. De enkelte tjenesteudbydere kan ses i listen over tjenesteudbydere/sagsbearbejdere til ordre, og som opdatres regelmæssigt.

Fortsat kan en videregivelse af data til offentlige myndigheder og institutioner ske ved forelæggelse af en lovmæssig forpligtelse (f.eks. skattevæsenet, myndigheder til strafforfølgelse).

Yderligere datamodtagere kan være de steder, som du har givet os din samtykke til dataformidling til.

5.    Overførsel af personrelaterede data til et tredjeland
En formidling af personrelaterede data til steder i lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) finder sted, såvidt

(a)    det er nødvendigt til gennemførelse af dine reserveringer og afviklingen af dit hotelophold,
(b)    det lovmæssigt er foreskrevet eller
(c)    du har givet os din samtykke.

Som det særskilt i listen af tjenesteudbydere/ordrebearbejdere kan ses, så bruger vores virksomhed til bestemte opgaver tjenesteudbydere, som har deres virksomheds hovedsæde i et tredjeland eller hører til en international koncern med selskaber i tredjelande eller fra deres side af arbejder sammen med tjenesteudbydere med hovedsæde i et tredjeland. En formidling af personrelaterede data til sådanne tjenesteudbydere er tilladt, når den Europæiske Kommission har besluttet, at der består et passende beskyttelsesniveau i det pågældende tredjeland (iht. artikel 45 DS-GVO) (persondataloven). Har kommissionen ikke truffet sådan en afgørelse, så må vores virksomhed eller tjenesteudbyderen kun formidle personrelaterede data til et tredjeland eller en international organisation, såfremt der består egnede garantier og rettigheder, som kan gennemtvinges og der står virksomme retsmidler til rådighed (artikel 46, stk. 1 DS-GVO) (persondataloven).
Ud over de førnævnte tilfælde, så formidler vores foretagende ikke nogen personrelaterede data til steder i tredjelande eller til internationale organisationer.

6.    Opbevaringsvarigheden af personrelaterede data og kriterier til fastlæggelse af denne varighed
Vi bearbejder og gemmer deres personrelaterede data, så længe det er nødvendigt til at opfylde vores kontrakt- og lovmæssige forpligtelser. Er dataene til opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ikke nødvendige længere, slettes de løbende, med mindre deres fortsatte tidsbegrænsede bearbejdelse er nødvendig på grund af handels- og skattemæssige opbevaringsfrister (bl.a. købeloven (HGB), afgiftsforordningen (AO). De bestemte frister til opbevaring ellerdokumentation er fra to til ti år.

7.    Dine rettigheder som berørt person
Enhver berørt person, hvis personrelaterede data bearbejdes, har iht. artikel 15 DS-GVO (persondataloven) retten til, fra den ansvarliges side af, at få oplysning vedrørende de pågældende personrelaterede data, iht. artikel 16 DS-GVO (persondataloven), retten til rettelse af data, iht. artikel 17 DS-GVO (persondataloven), retten til sletning, iht. artikel 18 DS-GVO (persondataloven), retten til begrænsning af bearbejdelsen, iht. artikel 21 DS-GVO (persondataloven), retten til indsigelse mod bearbejdelsen samt, iht. artikel 20 DS-GVO (persondataloven), retten til overdragelse af data. Ved retten til oplysning og ved retten til sletning gælder tilmed begrænsningerne iht. §§ 34 og 35 BDSG-ny (den nye tyske databeskyttelseslov).

Yderligere informationer til din ret til indsigelse mod bearbejdelsen iht. artikel 21 DS-GVO (persondataloven).

Såfremt bearbejdelsen af dine personrelaterede data beror på et samtykke som du har givet os, har du retten til attil enhver tid at tilbagekalde din samtykke indtil bearbejdelsen er gennemført, uden at retmæssigheden, på grund af samtykket, berøres.

Endvidere består der en klageret hos den ansvarlige databeskyttelses-tilsynsmyndighed, iht. artikel 77 DS-GVO (persondataloven) i forbindelse med § 19 BDSG-ny (den nye tyske persondatabeskyttelseslov).

8.    Pligt til at stille data til rådighed
Indenfor rammerne af vores kontraktforhold, så skal du stille de personrelaterede data til rådighed, som er nødvendige til at kunne indgå og gennemføre indkvarteringskontrakten eller som vi lovmæssigt er forpligtet til at indhente. Uden disse data vil vi som regel ikke være i stand til at indgå eller gennemføre kontrakten med dig e. Vi er især, iht. § 30 stk. 2 meldeloven, forpligtet til at indsamle bestemte oplysninger omkring din person som vi gør vha. af en registreringsblanket. Skulle du ikke stille os de nødvendige informationer til rådighed, vil vi i givet fald overhovedet ikke, eller kun delvist, kunne gennemføre de ønskede ydelser.

9.      Automatiseret beslutningstagningog profilering
Ved indgåelsen og gennemførelsen af vores kontraktforhold vil du ikke være genstand for beslutninger, iht. artikel 22 DS-GVO (persondataloven), som udelukkende beror på en automatiseret bearbejdelse – inklusive profilering, og som har en retslig virkning for din person eller på lignende vis påvirker dig i betragtelig grad.

10.    Supplerende oplysninger til indsigelsesret, iht. artikel 21 DS-GVO (persondataloven).
Du har ret til, af årsager som opstår på grund af din egen særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod bearbejdelsen af dine personrelaterede data, på grundlag af artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. e) DS-GVO (databearbejdning i den offentlige interesse) eller artikel 6 stk. 1, s. 1 lit. f) DS-GVO (databearbejdning på grundlag af en interesseafvejning); dette gælder også profilering, der understøttes af denne bestemmelse , iht. artikel 4, stk. 4 DS-GVO (persondataloven).

Gør du indsigelse, bearbejdes dine personrelaterede data ikke yderligere, med mindre vi kan fremlægge tvingende beskyttelsesværdige grunde til bearbejdelsen, og som står over dine egne interesser, rettigheder og friheder, eller hvis bearbejdelsen sker i forbindelse med fremsættelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav.

Bearbejdes dine personrelaterede data af os til ve direkte marketing som formål, har du ret til, til enhver tid at gøre indsigelse mod bearbejdelsen af disse personrelaterde data som tjener denne slags reklame rettet til din person; dette gælder også for profileringen, så vidt den er forbundet med direkte marketing.

Indsigelsen er formfri og bør sendes til vores databeskyttelsesansvarlige, på kontaktoplysningerne i punkt 2.

11.    Video surveillance
If we perform video surveillance of the hotel visited by you, the following applies to the processing of personal data relating thereto:

 

(a)    Purposes of data processing: Ensuring compliance with house rules, preventing criminal acts (e.g. damage to property or theft), ensuring criminal prosecution

(b)    Legal basis for data processing: First sentence of Article 6(1)(f)) GDPR

The overriding legitimate interests of our Company follow from our obligation to ensure that our guests have a safe stay in the hotel as well as from our interest in enforcing our tangible and intangible claims and safeguarding our rights as well as defending against unjustified claims.

(c)    Categories of personal data recipients:
Potential recipients of the data are the criminal prosecution authorities as well as persons or entities which we entrust with safeguarding our rights (such as lawyers).
We do not intend to transmit the data to a third country or an international organisation.

(d)    Period of storage of personal data: Where the surveillance footage is recorded, the recordings concerned will be deleted after 72 hours at the latest; after expiry of this storage period, only such data will be stored which are necessary for clarifying specific incidents or enforcing claims based on a specific event (e.g. a criminal offence). Such data will likewise be deleted after the purpose for the continued storage no longer exists.

 


II.    Supplerende informationer til databearbejdning på denne hjemmeside 

1.    Brugerkonto/Account
Du kan registrere dig på vores hjemmeside med din e-mail-adresse og et password til en brugerkonto (account). Denne registrering kan foretages via menupunktet "Registrering" i headeren eller ved at du under din booking og indtastning af dine personlige data, tilføjer et password.

Ved succesfuld registrering oprettes der automatisk en brugerkonto (account) til dig, og som er gyldig til hjemmesiderne af alle hotelmærker, der hører til Deutschen Hospitality; for tiden er det(i) Steigenberger hoteller og resorts (www.steigenberger.com; ejer: Steigenberger Hotels AG, Lyoner Straße 25, 60528 Frankfurt am Main), (ii) IntercityHotel (www.intercityhotel.com; ejer: IntercityHotel GmbH, ebenda) og (iii) Jaz (www.jaz-hotel.com; ejer: Jaz Hotel GmbH, ebenda). Når du erklærer dig indforstået med registreringen af brugerkontoen, giver du også samtykke til videregivelse afdine data til de enkelte ejere af de fornævnte hjemmesider.

I brugerkontoen kan du se og bearbejde alle bookinger (f.eks. annullere eller ændre), som du har foretaget under angivelse af dine brugerdata, via en af de fornævnte hjemmesider, lige siden din registrering. Du kan altid slette deres brugerkonto.

Retsgrundlaget til behandlingen af dine personrelaterede data i forbindelse med oprettelsen og brugen af din brugerkonto, er din samtykke iht. artikel 6, stik. 1 s. 1 lit. a) DS-GVO (persondataloven).

2.    E-mail-nyhedsbrev og kundereklame

E-nyhedsbrev
Via e-nyhedsbrevet informerer vi dig jævnligt om tilbud og serviceydelser på de hoteller i kategorien Deutsche Hospitality, der modsvarer dine præferencer (s. Liste over hotelejere). 

Hvis du ønsker at modtage vores e-nyhedsbrev, skal du oplyse din mailadresse. Hvis du er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi den såkaldte Double opt-in-procedure. Dette vil sige, at sender vi en mail i forlængelse af din tilmelding til den mailadresse, du har angivet, og beder dig bekræfte, at du gerne vil modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for to uger, blokeres dine oplysninger, og de vil blive slettet automatisk efter en måned. Endvidere gemmer vi dine IP-adresser og tidspunkter for tilmelding og bekræftelse. Formålet med proceduren er at kunne påvise din tilmelding og om nødvendigt udrede et eventuelt misbrug af dine personlige oplysninger.

Som abonnent på e-nyhedsbrevet kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke om anvendelse af din mailadresse til modtagelse af e-nyhedsbrevet. Tilbagekaldelsen kan ske via et link inde i selve e-nyhedsbrevet eller pr. e-mail med overskriften "Afmelding" til update@news.steigenberger.com.

 

Kundereklame
Vi forbeholder os retten til at sende tilbud fra vores spektrum af ydelser i form af reklamer pr. mail til vores gæster. Vores legitime interesse i forhold til implementering af kundereklame består i at kunne tilbyde vores gæster individuelle tilbud, som henvender sig til en målgruppe og bygger på en forudgående reservation (transaktion) eller det eksisterende kundeforhold.

Efter en forudgående transaktion inden for 12 måneder kan vi behandle dine personlige data, som du oplyser, når du foretager en reservation til udsendelse af kundereklame. Hvis du ikke foretager en ny reservation eller foretager nogen anden transaktion inden for denne periode, behandles dine personlige oplysninger ikke længere med det formål at reklamere for eksisterende kunder og slettes i overensstemmelse hermed, medmindre du har abonneret på et nyhedsbrev, eller dine personlige oplysninger skal gemmes på grund af andre regler.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at din mailadresse anvendes til at modtage kundereklame, uden at du skal betale andet end transmissionsudgifterne i overensstemmelse med basistariffen. Nærmere oplysninger om udøvelse af din ret til indsigelse mod anvendelse af din mailadresse til direkte reklameformål finder du i del I, nr. 10, i denne datasikkerhedserklæring.


3.    Cookies og beslægtede teknologier
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. I dette tilfælde drejer det sig om små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes i din terminal (bærbar computer, tablet, smartphone osv.), når du besøger vores website. Cookies forårsager ingen skader på din terminal og indeholder hverken vira, trojanske heste eller anden malware. Oplysningerne lagres i cookien, hvilket altid fremgår i sammenhæng med den specifikt anvendte terminal. Dette betyder dog ikke, at vi straks kender din identitet. 

Anvendelsen af cookies tjener på den ene side til at gøre brugen af ​​vores tilbud mere behagelig for dig; på den anden side bruger vi cookies til statistisk registrering af brugen af ​​vores website samt med det formål at optimere og evaluere vores tilbud til dig. 

Vi anvender cookies til følgende formål:

  • Nødvendige funktioner: Disse cookies bidrager væsentligt til at forbedre din navigations- og reservationsoplevelse på vores hjemmeside. Grundlæggende funktioner og anvendelser som for eksempel indkøbskurve eller elektroniske afregningsprocedurer optimeres og håndteringen lettes. Disse cookies indsamler ingen informationer om dig, som kan bruges til markedsføringskampagner eller statistiske analyser. Disse cookies er nødvendige for brugen af hjemmesiden, hjemmel for disse cookies er anført i artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR (Databeskyttelsesforordningen).
  • Statistisk analyse: Statistisk analyse omfatter behandlingen og præsentationen af oplysninger om brugerhandlinger og -interaktioner på websteder og i forbindelse med apps (f.eks. antal sidebesøg, antal utvetydige besøgende, antal tilbagevendende besøgende, start- og slutsider, besøgets længde, frafaldskvote, aktivering af funktioner) og, hvis det er relevant, opdelingen af ​​brugere i grupper baseret på tekniske oplysninger om de benyttede softwareindstillinger (f.eks. browsertype, operativsystem, sprogindstilling, skærmopløsning). Hjemmel for disse cookies anføres i samtykket i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
  • Rækkeviddemåling: Rækkeviddemåling er evalueringen af ​​besøgshandlingen ved at analysere brugsadfærd i forhold til bestemmelsen af ​​visse brugerhandlinger og måling af effektiviteten af ​​onlinereklame. Herunder måles antallet af besøgende, der ledes videre til webstedet ved f.eks. at klikke på reklamer på websteder eller i apps. Derudover kan kvoten af ​​brugere, som udfører en bestemt handling (f.eks. tilmelding til nyhedsbrevet, bestilling af varer), måles. Hjemmel for disse cookies anføres i samtykket i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
  • Adresseret reklame: Visse funktioner på websteder og i forbindelse med apps bruges til at vise brugere adresserede reklamemidler (annoncer eller reklamer) i andre sammenhænge, ​​for eksempel på andre websteder, på platforme eller i apps. I denne forbindelse drages konklusioner om brugernes interesser via demografiske oplysninger, anvendte søgeord, kontekstuelt indhold, brugeradfærd på websteder og i apps eller ud af brugernes placering. På baggrund af disse interesser fastlægges fremtidige reklamemidler, som vises for andre udbydere af onlineindhold. Hjemmel for disse cookies anføres i samtykket i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

 

Indstilling af cookies via vores Cookie Consent Tool

 

Du kan når som helst bruge vores Cookie Consent Tool til at regulere dine cookieindstillinger. For at gøre dette kan du bruge linket herunder til at hente værktøjet (Cookie Consent Tool) og indstille de ovennævnte kategorier af cookies ved at tillade eller nægte brugen af disse cookies i din browser.

 

Under afsnit II 4. i disse databeskyttelsesbestemmelser kan du se, hvilke partnerselskaber og tredjepartsudbydere, der efterlader cookies på vores website, og hvilke af kategorierne fra II 3. disse er indordnet under.

Consent tool could not be loaded, are you using an adblocker?

 

Indstilling af cookies via browseren


Du kan indstille din browser til kun at lagre cookies, hvis du accepterer det. De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan dog konfigurere din browser, så cookies ikke gemmes på din computer, eller så der altid vises en besked inden oprettelsen af en ny cookie. Imidlertid kan en fuldstændig deaktivering af cookies medføre, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores website. Hvis du kun vil have Steigenberger-cookies, men ikke vil acceptere cookies fra partnere, skal du vælge "Blokér cookies fra tredjeparter" i din browser. I menubjælken i din webbrowser vises via hjælpe-funktionen, hvordan du afviser nye cookies, og hvordan du deaktiverer dem, du allerede har modtaget. Vi anbefaler, at du på fælles computere accepterer cookies og de såkaldte flash-cookies og altid logger helt af til sidst.


4.    Udbyder af cookies

 

Udbyder/Tool

Kategori

Lagringstid

Formål

AWIN

Nødvendige funktioner

90 dage 

Faktureringsformål

Mapp Intelligence

Statistisk analyse

6 måneder

Evaluering

Criteo

Adresseret reklame

13

måneder

Reklame

Dailypoint

Adresseret reklame

maks. 90 dage

Profildannelse,
reklame

Derbysoft

Nødvendige funktioner

30 dage

Faktureringsformål

Facebook

Adresseret reklame

28 dage

Reklame

Google Analytics

Adresseret reklame

maks. 24
måneder

Evaluering

Google Ads

Adresseret reklame

maks. 24
måneder

Reklame

Microsoft Advertising / Bing Ads

Adresseret reklame

13 måneder

Reklame

Tripadvisor

Adresseret reklame

maks. 24
måneder

Reklame

Triptease

Adresseret reklame

8 timer/5 år

Marketing-
Automation

www.steigenberger.com

Nødvendige funktioner

Session Cookie

Login


www.steigenberger.com

Nødvendige funktioner

Session Cookie

Reservation
af værelser


www.steigenberger.com

Nødvendige funktioner

Session Cookie

Indstilling af sprog

 

Yderligere oplysninger om udbydere af cookies

Udbyder til adresseret reklame:

AWIN
Modtager: AWIN AG, Eichhornstraße 3 10785 Berlin, Tyskland

Criteo
Madtager: Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig

Dailypoint
Modtager: Toedt, Dr. Selk & Coll. GmbH, Augustenstr. 79, 80333, München, Tyskland

Facebook
Modtager: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park 94025, CA.USA

GoogleAds
Modtager: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

GoogleAnalytics
Modtager: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Microsoft / Bing Ads
Modtager: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Tripadvisor
Modtager: TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494

Triptease
Modtager: Triptease Ltd, 2nd Floor, 6 Ramillies Street, London W1F 7TY, UK

Funktionsmåde: Marketing-værktøjer til adresseret reklame fungerer alle teknisk på en beslægtet måde, så i den følgende tekst henvises til denne funktionsmåde for de ovennævnte udbydere samlet set.

Udbydere til adresseret reklame anvender teknologier som "cookies", "tracking pixel" og "device fingerprinting" (elektronisk fingeraftryksudstyr) til at få vist annoncer, der er relevante for brugerne, og til at forbedre rapporter vedr. markedsføringseffektivitet. Ved hjælp af disse udbydere kan interessebetonede annoncer vises på udbydernes websteder og på vores hjemmeside. I denne forbindelse behandles også oplysninger, der er gemt i brugernes terminaler.

Til dette formål stiller udbydere funktioner til rådighed, som normalt kaldes "remarketing". Remarketing gør det muligt for brugere af websites at blive genkendt på andre websteder i et reklamenetværk af udbyderen og få vist reklamer, som er skræddersyet til deres interesser. Annoncerne kan også henvise til produkter og tjenester, som brugerne allerede har set på vores website. Til dette analyseres brugernes interaktion på vores website, f.eks. hvilke tilbud brugerne er interesseret i for at kunne vise adresseret reklame til brugere på andre sider, selv når disse har forladt vores websted. Hvis brugere besøger vores website, gemmer den pågældende udbyder en "cookie" i brugernes terminal. Ved hjælp af "cookies" og "tracking pixel" behandler udbyderen de oplysninger, der genereres af brugerens terminal, om brugen af vores website og interaktioner med vores website samt adgangsdata, navnlig IP-adresse, browseroplysninger, forinden besøgte websites samt dato og tidspunkter for serveranmodningen med det formål at udløse og analysere adresserede reklamer.

De omtalte udbydere anvender desuden også funktionen "Omstilling" til at henlede opmærksomheden på vores attraktive tilbud ved hjælp af reklamemateriale på eksterne websteder. I forhold til dataene fra reklamekampagnerne kan vi se, hvor vellykkede de individuelle reklametiltag er. Disse reklamemidler udleveres af udbyderne via den såkaldte "Ad Server". Til dette anvender vi "Ad Server-Cookies", hvorved de fastlagte parametre til måling af rækkevidde – f.eks. visning af annoncer, varighed af visning eller klik af brugere – kan måles. I denne forbindelse behandles også oplysninger, der er gemt i brugernes terminaler. Hvis brugere åbner vores website via en annonce fra udbyderen, gemmer udbyderen en "cookie" i brugerens terminal. Ved hjælp af "cookies" og "tracking pixel" behandler udbyderen de oplysninger, der genereres af brugerens terminal, om interaktion via vores reklamemidler (til at åbne et specifikt websted eller klikke på et reklamemiddel) og via adgang til brugerens oplysninger, navnlig IP-adresse, browseroplysninger, forinden besøgte websites samt dato og tidspunkter for serveranmodningen med det formål at analysere og visualisere rækkeviddemålingen for vores reklamer. På grund af de benyttede marketing-værktøjer opretter brugerens browser automatisk en direkte forbindelse til udbyderens server.

 

Derbysoft

Modtager: DerbySoft (Hong Kong) Limited, 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, USA

Funktionsmåde: Derbysoft er en webtjeneste til måling af rækkevidde og klassisk "Conversion Tracking". Til dette formål anvender Derbysoft teknologier som "cookies" og "tracking pixel" til at forstå en bestemt brugeradfærd på vores annoncepartneres websites. Ved hjælp af "cookies" og "tracking pixel" behandler Derbysoft de oplysninger, der genereres af brugerens terminal, om interaktion via vores reklamemidler (til at åbne et specifikt websted eller klikke på et reklamemiddel) og via adgang til brugerens oplysninger, navnlig IP-adresse, browseroplysninger, forinden besøgte websites samt dato og tidspunkter for serveranmodningen med det formål at analysere og visualisere rækkeviddemålingen for vores reklamer. På grund af de benyttede marketing-værktøjer opretter brugerens browser automatisk en direkte forbindelse til udbyderens server.

 


Google Analytics
Denne website anvender tilmed Google Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. med hovedkvarter i Mountain View, USA ("Google"). Google Analytics anvender "cookies", dette er tekstfiler, som gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af benyttelsen af websitet. Informationerne om din brug af dette website, som er fremkommet gennem cookien, overføres som regel til en server hos Google i USA, og gemt dér.

Modtager: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001).

Funktionsmåde: Webanalysetjenesten "Google Analytics" anvender teknologier som "cookies", tracking pixel" og "device fingerprinting" til at forstå en bestemt brugeradfærd på websites. I denne forbindelse behandles også oplysninger, der gemmes i brugernes terminaler. Ved hjælp af "tracking pixel", som er integreret i webstederne, og de "cookies", som efterlades i brugernes terminaler, behandler "Google" de oplysninger, der genereres omkring brugen af ​​vores websted via brugernes terminaler – f.eks. at der blev adgang til et bestemt websted – og adgangsdata med henblik på statistisk analyse af brugen af websitet. Adgangsdataene omfatter navnlig IP-adressen, browseroplysningerne, det forinden besøgte website samt dato og tidspunkt for serveranmodningen. „Google Analytics“ anvendes sammen med udvidelsen "anonymizeIp()". Derigennem viderebehandles IP-adresser i forkortet form for at gøre det markant vanskeligere at identificere dem. I henhold til oplysningerne fra "Google" forkortes IP-adresserne på forhånd inden for medlemsstaterne.

Da IP-anonymiseringen (eller IP-Masking), som er stillet til rådighed af Google, er aktiveret (gennem udvidelsen af Google Analytics med koden "gat._anonymizeIp();"), forkorter og dermed anonymiserer Google dog forinden din IP-adresse (gælder inden for EU eller for andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Kun undtagelsesvist overføres den fuldstændige IP-adresse til en server fra Google i USA og forkortes dér.

På vegne af ejeren af dette website vil Google benytte de via Google Analytics indsamlede informationer til at analysere din brug af websitet til at udfærdige rapporter om websiteaktiviteterne og til at yde flere tjenesteydelser for websiteejeren vedr. website- og internetbrug. Den IP-adresse som overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics  sammenføres ikke med andre data fra Google.

Du finder yderligere informationer om brugsbetingelserne og datasikkerhed hos Google Analytics under http://www.google.com/analytics/terms/de.html og under https://www.google.de/intl/de/policies/


5.    Integration af tjenester og indhold fra tredjepartsudbyder (registrering af IP-adressen via tredjepartstjenester)

Tredjeparts indhold (i det følgende benævnt "tredjepartsudbyder") er integreret på websitet. For at kunne bruge et sådant indhold er overførslen af brugerens IP-adresse til den pågældende tredjepartsudbyder teknisk nødvendig. Uden IP-adressen kan tredjeudbyderen ikke sende det indhold, der er integreret i websitet videre til den enkelte brugers browser. Vi har ingen indflydelse på, om en tredjeudbyder gemmer IP-adressen til f.eks. statistiske formål eller bruger den på anden måde. Vi anvender følgende tredjepartsudbydere på vores website:

 

Tredjepartsudbyder

Funktionsbeskrivelse

Formål

Mapbox Inc, 50 Beale St floor 9, San Francisco, CA 94105, USA

Visning af kort (via tjenesten "Mapbox") på webstederne

Opretholdelse, garanti og forbedring af kvaliteten af ​​produkter og tjenester, især til forbedring af brugeroplevelsen (User Experience)

Google Captcha Breaker

Hindring af brug af formularer på websitet ved hjælp af Bots/Hacker 

Beskyttelse af websitet mod SPAM-angreb

Monotype Imaging Holdings, Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA

Myfonts.com - præsentation af tekster på websites

Opretholdelse, garanti og forbedring af kvaliteten af ​​produkter og tjenester, især til forbedring af brugeroplevelsen (User Experience)

 6. Integrering af betalingstjenesteudbydere ved online-betalinger

I forbindelse med afviklingen af online-betalinger gør vi brug af de eksterne betalingstjenesteudbydere Concardis GmbH (Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, tlf. +49 (0)69 79220) og Adyen N.V. German Branch (Friedrichstraße 63, 10117 Berlin, tlf. +49 (0)30 30808505). Du kan efter eget valg foretage betalingstransaktioner via disse platforme. Hvis du vil foretage en online-betaling, kan dette både integreres i bookingprocessen, eller foretages ved tilsendelse af et link til den e-mail-adresse, som du har angivet. Hvis du anvender et sådant link, ledes du videre til siderne med betalingsplatformen for Concardis GmbH. Yderligere detaljer vedrørende håndteringen af dine personrelaterede data i denne forbindelse, kan du finde her.

 

Stand og opdatering af databeskyttelseshenvisningerne

Disse databeskyttelseshenvisninger gælder fra d. 27.07.2020.

Vi vil opdatere disse databeskyttelseshenvisninger i forbindelse med relevante ændringer på vores hjemmeside, bearbejdelsen af personrelaterede data eller ved ændringer af lovmæssige bestemmelser fra tid til anden. Den redigerede udgave gælder fra udgivelsesdatoens ikrafttrædelse. Ved væsentlige ændringer i disse databeskyttelseshensvisninger, vil vi rettidigt, inden ændringernes ikrafttrædelse, informere dig vha. en henvisning på vores hjemmeside. Vi vil i givet fald også informere vores gæster via e-mail eller på anden vis om ændringerne.