Nu reserveren

Steigenberger Hotels & Resorts

Privacyverklaring

Met de volgende informatie willen wij u inzicht geven in de verwerking van uw persoonsgegevens bij gebruik van onze website of van onze app en tijdens een verblijf in een van onze hotels. Daarnaast informeren wij u over uw rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

I.    Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwijzen u hierbij ook naar onze uitgebreide informatie over het creëren van transparantie volgens de artikelen 13 en 14 van de EU-AVG.

1.    Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens artikel 4, lid 7 van de EU-AVG en aanbieder van de website (dienstverlener) volgens de Duitse telemedia-wet (TMG) is

Steigenberger Hotels GmbH
Lyoner Straße 25
60528 Frankfurt am Main
Telefoon: +49 69 66564-01
Fax: +49 69 66564-888
E-mail: info@steigenberger.com

Volledige gegevens volgens § 5 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz,TMG, (colofon)

2.    Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via

TÜV Informationstechnik GmbH
Am TÜV 1
D-45307 Essen
E-mailadres datenschutz@deutschehospitality.com


3.    Doelstellingen en rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG), de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (WBG-nieuw) en alle andere relevante wetten voor de volgende doeleinden en gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

(a)    De rechtsgrondslag voor behandeling en administratie van reserveringsaanvragen en reserveringen, voor onze dienstverlening in het kader van de verblijfsovereenkomst, behandeling van uw hotelverblijf en betalingen (met name met betrekking tot uw gebruik van onze diensten (telefoon, bar, spa, pay-TV, enz.) en voor het inchecken en het beheer van de toegang tot de kamers vloeit voort uit artikel 6, lid 1, zin 1, sub b van de EU-AVG.

(b)    De rechtsgrondslag voor het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming als verantwoordelijke is onderworpen (bijv. op grond van de meldingswet, de belastingwetgeving, boekhoudkundige verplichtingen, enz. vloeit voort uit artikel 6, lid 1, zin 1, sub c van de EU-AVG

(c)    De rechtsgrondslag voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrief en het beheer van uw abonnement op de nieuwsbrief vloeit voort uit uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a van de EU-AVG.

(d)    De rechtsgrondslag voor uitvoering en beheer van uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma vloeit voort uit uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a van de EU-AVG.

(e)    De rechtsgrondslag voor kwaliteitsbehoud, kwaliteitsgarantie en kwaliteitsverbetering van onze producten en diensten, met name door het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken en gastenreviews en het verwerken van uw persoonlijke gegevens in onze centrale gastendatabase, waardoor wij u als terugkerende gast kunnen herkennen, uw behoeften en wensen beter kunnen beoordelen, de kwaliteit en individualiteit van onze communicatie met u kunnen verbeteren en op uw wensen toegesneden aanbiedingen kunnen creëren, vloeit voort uit artikel 6, lid1, zin 1, sub f van de EU-AVG. Onze gerechtvaardigde doorslaggevende belangen vloeien voort uit de met u bestaande huurovereenkomst die een relevante en passende relatie vormt in de zin van overweging 47 van de EU-AVG en uit het feit dat dit type gegevensverwerking brancheconform is voor internationale hotelketens en overeenkomt met de redelijke verwachtingen van de meerderheid van de gasten. Als onderdeel van het concern waartoe de vennootschappen behoren die hotels exploiteren onder de overkoepelende merknaam Deutsche Hospitality (zie ook hieronder in punt 4 - Categorieën van ontvangers), heeft onze onderneming ook op grond van overweging 48 van de EU-AVG een gerechtvaardigd belang bij het doorgeven van persoonsgegevens van gasten binnen het concern voor interne administratieve doeleinden.

(f) Direct marketing voor onze aanbiedingen en diensten - de rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1 onder. f) AVG. Meer informatie over direct mailing is te vinden in deel II nr. 2 van dit privacybeleid.

(g)    De rechtsgrondslag voor het beschermen van de huisregels, het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten (met name ook door videobewaking), het instellen en verdedigen van juridische vorderingen en juridische geschillen, het garanderen van IT-beveiliging en IT-operaties en het identificeren van kredietrisico's vloeit voort uit artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de EU-AVG. Onze gerechtvaardigde doorslaggevende belangen vloeien voort uit onze verplichting om onze gasten een veilig hotelverblijf te garanderen en uit ons belang om materiële en immateriële vorderingen in te stellen en onze rechten uit te oefenen, alsmede om onszelf te verdedigen tegen ongerechtvaardigde vorderingen. Bovendien is ook het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om fraude te voorkomen voor ons bedrijf een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met overweging 47 van de EU-AVG.

Minderjarigen
Minderjarigen mogen zonder toestemming van de ouders en opvoeders geen persoonsgerichte gegevens aan ons doorgeven. In het kader van deze internetsite verwerken wij geen bewust verkregen persoonsgegevens van minderjarigen.

4.    Categorieën ontvangers van persoonsgegevens
Indien en voor zover nodig voor de doeleinden hierboven vermeld onder punt 3, zullen wij op grond van artikel 4, lid 9 van de EU-AVG uw persoonsgegevens ook aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers bekendmaken:

Binnen ons bedrijf hebben alleen die afdelingen toegang tot uw gegevens (voor zover vereist), die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens in onze centrale gastendatabase, worden deze gegevens ook medegedeeld aan andere ondernemingen die één of meerdere hotels exploiteren die behoren tot de merken van de Deutsche Hospitality (Steigenberger Hotel & Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger). De betreffende exploitanten van de afzonderlijke hotels zijn vermeld in de Lijst van hotelexploitanten. In deze lijst, die regelmatig wordt bijgewerkt, zijn de hotels die gebruik maken van onze centrale gastendatabase speciaal gemarkeerd.

Bij het uitvoeren van direct marketing-campagnes worden uw persoonsgegevens alleen bekendgemaakt aan de werknemers van ons bedrijf die toegang hebben tot onze centrale gastdatabase.

Ook door ons ingeschakelde dienstverleners (bijvoorbeeld in het kader van orderverwerking conform art. 28 van de EU-AVG) en agenten kunnen voor deze doeleinden persoonsgegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën kredietdiensten en betalingsverwerking, IT-diensten, schoonmaakdiensten, logistiek, drukkerijdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en verkoop en marketing. De betreffende dienstverleners worden vermeld in de lijst met dienstverleners / verwerkers die regelmatig wordt bijgewerkt.

Bovendien kunnen, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, gegevens worden doorgegeven aan overheidsinstanties en -instellingen (bv. belastingautoriteiten, rechtshandhavingsinstanties).

Andere ontvangers van gegevens kunnen die instanties zijn waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om gegevens door te geven.

5.    Doorgeven van persoonsgegevens naar een derde land
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan instanties in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) indien

(a)    het noodzakelijk is voor het maken van uw reserveringen en het afhandelen van uw verblijf in het hotel,
(b)    het wettelijk verplicht is, of
(c)    indien u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.

Zoals blijkt uit de lijst van dienstverleners/verwerkers maakt ons bedrijf voor bepaalde taken gebruik van dienstverleners die zijn gevestigd in een derde land of deel uitmaken van een internationale concern in derde landen of die op hun beurt samenwerken met dienstverleners die zijn gevestigd in een derde land. Het doorgeven van persoonsgegevens aan dergelijke dienstverleners is toegestaan als de Europese Commissie heeft besloten dat er in het betrokken derde land een passend beschermingsniveau bestaat (volgens artikel 45 van de EU-AVG). Als de Commissie een dergelijk besluit niet heeft genomen, mag ons bedrijf of de dienstverlener alleen persoonsgegevens doorgeven aan een derde land of een internationale organisatie indien passende garanties worden geboden en afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikbaar zijn (artikel 46, lid 1 van de EU-AVG)
Met uitzondering van de hierboven vermelde gevallen, geeft ons bedrijf geen persoonlijke gegevens door aan instanties in derde landen of aan internationale organisaties.

6.    Duur van de opslag van persoonsgegevens en criteria ter bepaling van deze duur
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van de contractuele verplichtingen, worden deze regelmatig gewist, tenzij hun tijdelijke verdere verwerking nodig is op grond van de commerciële en fiscale bewaartermijnen (waaronder het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of de Belastingwet (AO). De daarin voorgeschreven termijnen voor opslag- en documentatie variëren van twee tot tien jaar.

7.    Uw rechten als betrokkene
Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft overeenkomstig artikel 15 EU-AVG het recht op informatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de betreffende persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 16 EU-AVG het recht op rectificatie, overeenkomstig artikel 17 EU-AVG het recht op annulering, overeenkomstig artikel 18 EU-AVG het recht op verwerking, overeenkomstig artikel 21 EU-AVG het recht op bezwaar tegen verwerking en overeenkomstig artikel 20 EU-AVG het recht op het doorgeven van gegevens. Bovendien gelden ten aanzien van het recht op informatie en het recht op annulering de beperkingen overeenkomstig de paragrafen 34 en 35 van de nieuwe WBP.

Nadere informatie met betrekking tot uw recht op bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21 EU-AVG.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw aan ons verleende toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder zonder de legaliteit van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking te beïnvloeden.

Daarnaast bestaat er een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming krachtens artikel 77 EU-AVG jo. paragraaf 19 van de nieuwe WBP.

8.    Verplichting tot het verstrekken van gegevens
In het kader van onze contractuele relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de verblijfsovereenkomst, of die gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij normaliter niet in staat om een overeenkomst met u te sluiten of deze uit te voeren. Wij zijn met name krachtens paragraaf 30, lid 2 van de WBP verplicht om bepaalde persoonsgegevens over u op te nemen in het registratieformulier. Als u ons niet de nodige informatie verschaft, kunnen wij de door u gewenste diensten niet of niet volledig uitvoeren.

9.    Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Bij de totstandkoming en uitvoering van onze contractuele relatie bent u niet onderworpen aan enige beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - overeenkomstig artikel 22 van de EU-AVG, die juridische gevolgen voor u kan hebben of die op een vergelijkbare manier invloed op u kan hebben.

10.    Aanvullende informatie over uw recht op bezwaar op grond van artikel 21 van de EU-AVG
U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub e van de EU-AVG (verwerking van gegevens in het openbaar belang) of van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de EU-AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling krachtens artikel 4, lid 4 van de EU-AVG.

Als u bezwaar indient, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende, legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.

Bezwaar maken is mogelijk zonder enige formaliteit en dient te worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming vermeld in de contactgegevens onder punt 2.

11.    Video surveillance
If we perform video surveillance of the hotel visited by you, the following applies to the processing of personal data relating thereto:

 

(a)    Purposes of data processing: Ensuring compliance with house rules, preventing criminal acts (e.g. damage to property or theft), ensuring criminal prosecution

(b)    Legal basis for data processing: First sentence of Article 6(1)(f)) GDPR.

The overriding legitimate interests of our Company follow from our obligation to ensure that our guests have a safe stay in the hotel as well as from our interest in enforcing our tangible and intangible claims and safeguarding our rights as well as defending against unjustified claims.

(c)    Categories of personal data recipients:
Potential recipients of the data are the criminal prosecution authorities as well as persons or entities which we entrust with safeguarding our rights (such as lawyers).
We do not intend to transmit the data to a third country or an international organisation.

(d)    Period of storage of personal data: Where the surveillance footage is recorded, the recordings concerned will be deleted after 72 hours at the latest; after expiry of this storage period, only such data will be stored which are necessary for clarifying specific incidents or enforcing claims based on a specific event (e.g. a criminal offence). Such data will likewise be deleted after the purpose for the continued storage no longer exists.


II.    Aanvullende informatie over gegevensverwerking op deze website 

1.    Gebruikersaccount/account
U kunt zich op onze website met uw e-mailadres en door het opgeven van een wachtwoord registreren voor een gebruikersaccount (account). Deze registratie kan via het menupunt 'Registreren’ in de header gebeuren of wanneer u tijdens uw boeking en het invoeren van uw persoonlijke gegevens een wachtwoord toevoegt.

Als de registratie geslaagd is, wordt er automatisch een gebruikersacccount (account) voor u aangemaakt, die geldig is voor de websites van alle tot de Deutsche Hospitality behorende hotelmerken, momenteel Steigenberger Hotels & Resorts (www.steigenberger.com; exploitant: Steigenberger Hotels GmbH, Lyoner Straße 25, D-60528 Frankfurt am Main), (ii) IntercityHotel (www.intercityhotel.com; exploitant: IntercityHotel GmbH, ibid) en (iii)Jaz in the City (www.jaz-hotel.com; exploitant: DH Lifestyle GmbH, ibid). Bij registratie voor de gebruikersaccount stemt u eveneens in met de overdracht van de door u bij de registratie ingevoerde gegevens aan de betreffende exploitant van bovengenoemde website.

In uw gebruikersaccount kunt u alle boekingen bekijken en bewerken (bijv. annuleren of wijzigen) die u sinds uw registratie met opgave van uw gebruikersgegevens via een van de hiervoor genoemde websites heeft gemaakt. U kunt uw gebruikersaccount op elk moment weer verwijderen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot het aanmaken en gebruiken van uw gebruikersaccount vloeit voort uit uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a van de EU-AVG.

2.    E-mailnieuwsbrief en direct mail

E-mailnieuwsbrief

Met de e-mailnieuwsbrief informeren wij u regelmatig op basis van uw aangegeven voorkeuren over de aanbiedingen en diensten van de hotels van Deutsche Hospitality (zie onze lijst van hotelexploitanten).


Indien u de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij daarvoor uw geldige e-mailadres nodig. Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen 2 weken bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip aanmelden en bevestigen op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen.

 

Als abonnee op de e-mailnieuwsbrief kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief te allen tijde intrekken. Deze herroeping kan geschieden via een link in de e-mailnieuwsbrief of per e-mail aan update@news.steigenberger.com onder vermelding van "Afmelden" in het onderwerp. 

 

Reclame voor bestaande klanten
Wij behouden ons het recht voor om onze gasten per e-mail aanbiedingen te sturen vanuit ons dienstenaanbod als reclame voor bestaande klanten. Ons legitieme belang bij het implementeren van reclame voor bestaande klanten is om onze gasten doelgroepspecifieke individuele aanbiedingen te kunnen aanbieden die zijn gemaakt op basis van een eerdere boeking (transactie) of de bestaande klantrelatie.

We kunnen uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt bij een eerdere transactie binnen 12 maanden verwerken voor het verzenden van reclame voor bestaande klanten. Als u binnen deze periode geen nieuwe boeking maakt of een andere transactie uitvoert, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor reclame voor bestaande klanten en worden ze dienovereenkomstig verwijderd, tenzij u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief of uw persoonsgegevens moeten worden opgeslagen vanwege andere voorschriften.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres om reclame voor bestaande klanten te verzenden, zonder dat er andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven worden doorberekend. Voor meer informatie over hoe u uw recht op bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor direct marketingactiviteiten kunt uitoefenen, raadpleegt u deel I nr. 10 van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming.

 


3.    Cookies en vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.), wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke gebruik van het apparaat. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk kennis hebben van uw identiteit. 


Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken; anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren, om ons aanbod voor u te optimaliseren. 

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 

  • Noodzakelijke functies: Deze cookies leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van uw verplaatsings- en boekingservaring op onze website. Basisfuncties en toepassingen zoals winkelmandjes of elektronische factureringsprocessen zijn geoptimaliseerd en de verwerking ervan is eenvoudiger. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor marketingcampagnes of statistische analyse. Deze cookies zijn nodig om de website te gebruiken, de wettelijke basis voor deze cookies is Art 6 lid 1 onder b) AVG.

  • Statistische analyse: Statistische analyse is de verwerking en presentatie van gegevens over gebruikersacties en interacties op websites en apps (bijv. aantal paginabezoeken, aantal unieke bezoekers, aantal terugkerende bezoekers, entry- en exitpagina's, verblijfsduur, weigeringspercentage, activering van knoppen) en, indien van toepassing, de verdeling van gebruikers in groepen op basis van technische gegevens over de gebruikte software-instellingen (bijv. browsertype, besturingssysteem, taalinstelling, schermresolutie). De wettelijke basis voor deze cookies is toestemming in overeenstemming met Art 6, lid 1 onder a) AVG.

  • Bezoekersaantallen: Bereikmeting is de evaluatie van de bezoekactie door gebruiksgedrag te analyseren in relatie tot de bepaling van bepaalde gebruikersacties en het meten van de effectiviteit van online adverteren. Het aantal bezoekers wordt gemeten, dat bijvoorbeeld door te klikken op advertenties op bepaalde websites of apps beland is. Bovendien kan het percentage gebruikers dat een specifieke actie uitvoert (bijvoorbeeld registratie voor de nieuwsbrief, goederen bestellen) worden gemeten. De wettelijke basis voor deze cookies is toestemming in overeenstemming met Art 6, lid 1 onder a) AVG.

  • Gepersonaliseerde reclame: Bepaalde functies van websites en apps worden gebruikt om gebruikers gepersonaliseerde advertentiemedia (advertenties of commercials) in andere contexten te tonen, bijvoorbeeld op andere websites, platforms of apps. Hiertoe worden conclusies getrokken over de interesses van gebruikers uit demografische informatie, gebruikte zoektermen, contextuele inhoud, gebruikersgedrag op websites en in apps of uit de locatie van gebruikers. Op basis van deze interesses worden in de toekomst advertentiemedia geselecteerd en getoond aan andere aanbieders van online-inhoud. De wettelijke basis voor deze cookies is toestemming in overeenstemming met Art 6, lid 1 onder a) AVG.

 

Cookies instellen met behulp van onze cookietoestemmingstool

U kunt onze cookietoestemmingstool op elk moment gebruiken om uw cookie-instellingen aan te passen. Om dit te doen, kunt u de onderstaande link gebruiken om de tool op te roepen en de bovengenoemde categorieën cookies in te stellen door al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies in uw browser. 

Onder Sectie II 4 van dit gegevensbeschermingsbeleid kunt u zien welke partnerbedrijven en externe providers cookies op onze website plaatsen en welke van de categorieën van II 3 aan hen zijn toegewezen.

 

Consent tool could not be loaded, are you using an adblocker?

 


Cookies instellen via de browser


U kunt in uw browser instellen dat cookies alleen worden opgeslagen als u hiermee instemt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Als u alleen Steigenberger-cookies wilt accepteren, maar geen cookies van partners, selecteert u "Cookies van derden blokkeren" in uw browser. In de menubalk van uw webbrowser laat de helpfunctie zien hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en hoe u reeds ontvangen cookies kunt deactiveren. Wij raden u aan om altijd volledig uit te loggen bij gedeelde computers die cookies en zogenaamde flash-cookies accepteren.

4.    Provider van cookies

 

Provider/Tool Categorie Bewaartjid Doel

 

AWIN Noodzakelijke functies 90 dagen Factueringsdoeleinden
Criteo

Gepersonaliseerde
Reclame

13 Maanden

Reclame


Mapp Intelligence

 

statistische analysee

6 Maanden

Evaluatie


Dailypoint

 

Gepersonaliseerde reclame

Max. 90 Dagen

Profilweing,
Reclame


Derbysoft

 

Noodzakelijke functies

30 Dagen

Factueringsdoeleinden


Facebook

 

Gepersonaliseerde
Reclame

28 Dagen

Reclame


Google Analytics

 

Gepersonaliseerde
reclame

Max. 24 Maanden

Evaluatie


Google Ads

 

Gepersonaliseerde

Reclame

Max. 24 Maanden

Reclame


Microsoft Advertising / Bing Ads

 

Gepersonaliseerde
reclame

13 Maanden

Reclame


Tripadvisor

 

Gepersonaliseerde
reclame

Max. 24 Maanden

Reclame


www.steigenberger.com

 

Noodzakelijke functies

Session Cookie

Login


www.steigenberger.com

 

Noodzakelijke functies

Session Cookie

Kamer boeken


www.steigenberger.com

 

Noodzakelijke functies

Session Cookie

Taalinstelling

 

Verdere informatie over de aanbieders van cookies

Providers voor gepersonaliseerde reclame:

 

Dailypoint
Ontvanger: Toedt, Dr. Selk & Coll. GmbH, Augustenstr. 79, 80333, München, Duitsland

Criteo
Ontvanger: Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk

Facebook
Ontvanger: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park 94025, CA.VS

GoogleAds
Ontvanger: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

GoogleAds
Ontvanger: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Microsoft / Bing Ads
Ontvanger: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS

Tripadvisor
Ontvanger: TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494

Hoe het werkt: Marketingtools voor gepersonaliseerde reclame werken technisch allemaal op een vergelijkbare manier, dus de volgende tekst verwijst naar deze functionaliteit voor de bovengenoemde providers als geheel.

Gepersonaliseerde reclameproviders gebruiken technologieën zoals "cookies", "trackingpixels" en "apparaatvingerafdrukken" om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers en om rapporten over campagneprestaties te verbeteren. Met behulp van deze providers kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op de websites van de providers en op onze website. Informatie die wordt opgeslagen op de eindapparatuur van gebruikers wordt ook verwerkt.

Daartoe bieden de providers functies die in het algemeen "remarketing" worden genoemd. Remarketing stelt gebruikers van websites op andere websites in staat om te worden herkend in een advertentienetwerk van de provider en advertenties die op hun interesses zijn afgestemd kunnen worden gepresenteerd. De advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die gebruikers al op onze website hebben bekeken. Hiertoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijv. in welke aanbiedingen zijn gebruikers geïnteresseerd, zodat ze gerichte advertenties kunnen weergeven aan gebruikers op andere pagina's, zelfs nadat ze onze website hebben bezocht. Als gebruikers onze website bezoeken, slaat de respectieve provider een "cookie" op het eindapparaat van gebruikers op. Met behulp van "cookies" en "trackingpixels" verwerkt de provider de door de eindapparatuur van de gebruikers gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en interacties met onze website, evenals toegangsgegevens, met name het IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van het serververzoek, voor het afspelen en analyseren van gepersonaliseerde reclame.

Bovendien gebruiken de genoemde providers ook de "conversie" -functie om aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Dit advertentiemateriaal wordt door de aanbieders geleverd via zogenaamde "advertentieservers". Hiervoor gebruiken we "advertentieservercookies", waardoor bepaalde parameters voor bereikmeting - bijv. weergave van advertenties, weergaveduur of klikken door gebruikers - kan worden gemeten. Informatie die wordt opgeslagen op de eindapparatuur van gebruikers wordt ook verwerkt. Als gebruikers onze website bezoeken via een advertentie van de provider, slaat de provider een "cookie" op het eindapparaat van de gebruiker op. Met behulp van "cookies" en "trackingpixels" verwerkt de provider de door het eindapparaat van de gebruiker gegenereerde informatie over interacties met onze advertentiemedia (oproepen van een specifieke website of klikken op een advertenties) en toegangsgegevens van de gebruiker, in het bijzonder IP-adressen, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek, voor het analyseren en visualiseren van het bereik van onze advertenties. Vanwege de gebruikte marketingtools brengt de browser van de gebruiker automatisch een directe verbinding tot stand met de server van de provider.

 

Derbysoft

Ontvanger: DerbySoft (Hong Kong) Limited, 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, VS

Hoe het werkt: Derbysoft is een webservice voor het meten van bereik en klassieke "conversie-tracking". Voor dit doel gebruikt Derbysoft technologieën zoals "Cookies" en "Tracking Pixel" om een bepaald gebruikersgedrag op de websites van onze advertentiepartners te begrijpen. Met behulp van "cookies" en "trackingpixels" verwerkt de provider de door het eindapparaat van de gebruiker gegenereerde informatie over interacties met onze advertentiemedia (oproepen van een specifieke website of klikken op een advertenties) en toegangsgegevens van de gebruiker, in het bijzonder IP-adressen, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek, voor het analyseren en visualiseren van het bereik van onze advertenties. Vanwege de gebruikte marketingtools brengt de browser van de gebruiker automatisch een directe verbinding tot stand met de server van de provider.

 


Google Analytics

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., gevestigd in Mountain View, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Ontvanger: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001).

Hoe het werkt: De webanalysedienst "Google Analytics" maakt gebruik van technologieën zoals "cookies", "trackingpixels" en "apparaatvingerafdrukken" om een bepaald gebruikersgedrag op websites te begrijpen. Er wordt ook informatie verwerkt die wordt opgeslagen op de eindapparatuur van gebruikers. Met behulp van de 'trackingpixels' die zijn geïntegreerd in websites en de 'cookies' die zijn opgeslagen op eindapparaten van gebruikers, verwerkt 'Google' de informatie die is gegenereerd over het gebruik van onze website door eindapparaten van gebruikers - bijv. dat toegang werd verkregen tot een bepaalde website - en toegangsgegevens voor statistische analyse van het gebruik van de website. De toegangsgegevens omvatten met name het IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek. "Google Analytics" wordt gebruikt met de extensie "anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden verkorte IP-adressen verwerkt om het aanzienlijk moeilijker te maken deze te identificeren. Volgens "Google" worden de IP-adressen vooraf binnen lidstaten van de Europese Unie ingekort.

Aangezien de door Google geleverde IP-anonimisering (zogenaamde IP-maskering) op deze website is geactiveerd (door Google Analytics toe te voegen met de code "gat._anonymizeIp();"), bevindt uw IP-adres van Google zich binnen de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, eerder ingekort en dus geanonimiseerd. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de door Google Analytics verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-beheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/

 

5.    Integratie van diensten en inhoud van externe providers (acquisitie van het IP-adres door diensten van derden)

Inhoud van derden (hierna "externe aanbieder" genoemd) is geïntegreerd in de website.  Om dergelijke inhoud te gebruiken, is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker over te dragen aan de respectievelijke externe provider. Want zonder het IP-adres de externe providers de in de website geïntegreerde inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker konden verzenden. We hebben geen invloed op het gebruik van een externe provider van het IP-adres, bijv. voor statistische doeleinden of anderszins. We gebruiken de volgende externe providers op onze website:

 

Derde partij
provider
Functiebeschrijving Doel

 

Mapbox Inc, 50 Beale St floor 9,
San Francisco, CA 94105, USA

Kaarten weergeven (via de Service  Mapbox“) op de websites

Handhaving, garantie en verbetering van de kwaliteit van producten en diensten, met name om de gebruikerservaring te verbeteren


Google Captcha Breaker

Preventie van het ebruik van formulieren op de website  door bots/hackers

De website beveiligen tegen SPAM-aanvallen

 

Monotype Imaging Holdings, Inc., 
600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA

Myfonts.com - Presentatie van teksten op webpagina's

Handhaving, garantie en verbetering van de kwaliteit van producten en diensten, met name om de gebruikerservaring te verbeteren

 

 

7. Integratie van betalingsdienstverleners bij online-betalingen

Voor de afhandeling van online-betalingen maken wij gebruik van de externe betalingsdienstverleners Concardis GmbH (Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, tel. +49 (0)69 79220) en Adyen N.V. German Branch (Friedrichstraße 63, 10117 Berlijn, tel. +49 (0)30 30808505), via wier platformen u geheel naar eigen keuze betalingstransacties kunt uitvoeren. Wanneer u een online-betaling wilt uitvoeren, kan dit zowel in het boekingsproces geïntegreerd alsook via een door u opgegeven e-mailadres door verzending van de desbetreffende link plaatsvinden. Wanneer u een dergelijke link gebruikt, wordt u naar de pagina's van het betalingsplatform van Concardis GmbH doorgestuurd. Verdere details over de omgang met uw persoonsgebonden gegevens binnen dit kader vindt u hier.
Status en update van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 11.05.2021.

Wij zullen deze privacyverklaring regelmatig bijwerken met relevante wijzigingen van onze website, van de verwerking van persoonsgegevens of van de wettelijke bepalingen. De herziene versie is van toepassing vanaf de gepubliceerde datum van inwerkingtreding. In het geval van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, zullen we u, alvorens deze wijzigingen van kracht worden, tijdig informeren door middel van een kennisgeving op onze website. Indien nodig zullen we onze gasten tevens per e-mail of anders over de wijzigingen informeren.